Č L Á N E K -001

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY


05.10.2001, k primárkám v ODA: osobní dopis Milana Hamerského členkám a členům ODA (konkláve, Ústřední sněm ODA)

Vážená a milá kolegyně, vážený kolego,
rozhodl jsem se ucházet o vaši podporu v primárních volbách (v konkláve, v Ús) ODA do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PsP) v roce 2002.

Níže najdete
1) některé politické postuláty ke kterým se hlásím
2) názory, např. priority ODA, programové body, osobní informace
3) jsou reference.

Děkuji za váš zájem, čas a podporu.
S pozdravem
Mgr.Milan Hamerský, Brno

Tragické události z 11. září změnily naši optiku toho, co je důležité. Svět je jiný a tato proměna nemůže minout ani naši zemi. Je třeba pokračovat v tom, co jsme začali po listopadu 1989, vytvářet svobodnou a demokratickou republiku lidí odpovědných za své konání. Musíme jít "dál na cestě ke svobodě"!

Myslím si, že je v tuto chvíli správné prezentovat i hlubší názory než jen dílčí programové body. Na pomoc si vezmu knihu i u nás velmi známého autora Paula Johnsona Nepřátelé společnosti: "Události tohoto století (myšleno XX.) by nám měly připomenout, že naděje lidstva se téměř vždy ukáží jako iluzorní a že máme jen omezenou schopnost vymýšlet trvalá a spravedlivá řešení problémů pramenících z lidské přirozenosti. Násilí, bída uprostřed hojnosti, tyranie a krutost zplozené neomluvitelnou tupostí mocných, lhostejnost zámožných, nejednotnost inteligentních a těch, kteří to myslí dobře, apatie bídné většiny - tyto věci nás budou provázet až do konce naší vesmírné pouti."

Deset pilířů naší civilizace (oproti knize výrazně upraveno MjH):
1) Existují absolutní morální hodnoty. Pravdou je, že každá lidská bytost je v morálním smyslu svobodná. Přestože jsme nezměnitelně nedokonalí, dokážeme brát zřetel na absolutní morální hodnoty a volit mezi dobrem a zlem. Za svoji volbu musíme nést následky.
2) Některé skutky jsou za všech okolností špatné. Politické násilí proti civilistům je vždy neobhajitelné, ať už jde o teroristy islámské, ekologické, rasové či jiné.
3) Demokracie je nejmenším zlem a i nejúčinnější formou vlády. Umožňuje nenásilnou cestou trestat politické omyly či špatný odhad čistě prostřednictvím voleb.
4) Nezávislé instituce přežijí pouze za vlády zákona. Podřízenost všech konečných rozhodnutí zákonu je pro lidskou svobodu a štěstí podstatnější než samotná demokracie.
5) Ve střetu individuálních a kolektivních práv je třeba více zohledňovat práva jedince (rodiny). Při konfliktech svobody a jiných žádoucích politických cílů (např. sociálních, bezpečnostních), je nutné jak z racionálních, tak emociálních důvodů upřednostňovat svobodu.
6) Útoky médií i některých skupin (jako např. feministky) na rodinu a její význam jsou útokem na nejprivátnější sféru jednotlivce. Je nutné bránit nejrůznějším pokusům o vstup státu do rodin, stavění dětí proti rodičům a žen proti mužům.
7) Početná, ekonomicky a společensky silná, na státu málo závislá střední vrstva je nositelem civilizačních hodnot. Je nutné ji chránit před nivelizací a korupcí ze strany státu.
8) Svobodný obchod s minimálními státními zásahy je nejlepším způsobem vytváření bohatství. Bez prosperity dojde ke ztrátě podpory veřejnosti.
9) Věda, racionalita a skepticismus jsou nejlepší obranou před všestrannou manipulací.
10) Pravda je něčím víc než pouhým prostředkem k odhalení zlovolných nebo hloupých lidí. Jde o nezměrnou tvůrčí sílu civilizace, civilizovaný člověk přispívá k růstu poznání.

NÁZORY:
a) Protože ODA nezíská volitelné místa ve všech krajích (snad 5-7), je třeba v úvodu argumentovat tezi:
Proč má mít ODA poslance právě na Jižní Moravě?
1) JM ODA je druhá nejpočetnější v republice, má druhý nejvyšší počet členů Ústředního sněmu, člena Politické rady, primárek se zúčastnil nejvyšší počet členů ODA ze všech krajů - 98
2) Chce-li být ODA celostátní strana, musí usilovat o to mít v každém kraji buď poslance nebo senátora (dnes má po jednom v 6 krajích a 2 v Praze), na JM ODA nemá a nebude mít senátora (2002 obhajují 3 lidovci)
3) ODA musí srovnat pozici k DEU - ta má krajského radního a náměstka primátora v Brně, chce poslance
4) 4K je v kraji silná (pravděpodobně získá mezi 6-8 mandátů) a proto požadavek ODA na jedno volitelné místo není přehnaný
5) Brno (JM) je druhé centrum ČR - ekonomické, mediální, VŠ, kulturní, atd.

Z toho plyne, že JM ODA musí usilovat o poslance za ODA jako druhá krajská organizace v pořadí, první nárok má z více důvodů (např. 1,4) Praha. V rámci JM musíme usilovat o poměr na kandidátce KDU-ČSL, DEUS, ODA -3:3:1, pro ODA stejně jako v krajských volbách 3 místo na kandidátce.

b) Základní priorita ODA:
dostat maximum svých lidí do politických (uvolněných) funkcí: PsP (poslanci, náměstci, poradci), Senát (obhájit 3 obvody a další minimálně 2 získat), komunál - statutární, okresní a další (velká) města.
Na začátku 21. století nelze dělat dobře politiku (polo)amatérsky. Je to práce na plný úvazek.

c) Budoucnost 4K
Již teď dochází k překvapivému slučování US a DEU (DEUS). V blízké době budou stupňovány ataky na ODA. Nejpozději po podzimních volbách 2002 dojde k tlakům na zpevnění 4K na úkor zakládajících stran, především DEUS. Souběžně poběží bitva o ovládnutí KDU-ČSL mezi příznivci C.Svobody a J.Kasala.
Zkušenosti z SR, Polska, Rumunska atd., ukazují, že je pravděpodobnost rozpadu 4K je velmi vysoká.
d) Největší problémy stojící před ČR
Penzijní reforma. Neudržitelný průběžný systém (hra Letadlo) musí být změněn!
Zadlužení. Za vlády ČSSD narostl veřejný dluh na 2/3 ročního rozpočtu.
Vstup do EU: Náš vstup do EU bude mít rozsáhlé následky, krátkodobě výrazně negativní: -prudké zvýšení cen, nárůst nezaměstnanosti, příliv imigrantů, atd.
Bezpečnost. Nové hrozby vyžadují nové přístupy.

e) Můj program
KOMPETENTNOST, SROZUMITELNOST, UPŘÍMNOST, ODVAHA, MLÁDÍ

Právo: přijímejme méně, zato stručnějších, zřídka měněných zákonů schvalovaných právníky. (dnes je v Poslanecké sněmovně z 200 poslanců JEN 15 právníků, Senát 81 ku 6!!)
Stát: přesně definujme veřejné zájmy, stát ať dělá co nemůže nikdo jiný.
Školství: zrušme přijímací řízení na VŠ, zaveďme školné.
Byty: uvolněme hned trh s byty a bytů bude prakticky hned dostatek.
Životní prostředí: učiňme ekonomickou inteligentní ohleduplnost.
Úmyslně jsem ke všem bodům stručný a provokativní. Rád odpovím podrobněji na konkrétní dotazy.

Informace o Milanu Hamerském (osobní, ODA, další veřejné aktivity, média):
*1973, svobodný, nakladatel, dokončuje práva s diplomovou prací "Firemní kultura českých politických stran",
*člen Ústředního sněmu, KV a MěV ODA na JM, pověřen ODA redakcí 4K programu v létě 2000, spoluautor knihy "10 let na straně svobody" (kronika ODA 1989-1999), kandidoval za ODA v krajských volbách 2000, pomáhal v úspěšné senátní kampani E.Outraty (Praha 2000)
*1995-98 II.místostarosta v 16 tis. části Brna, předseda Mladých konzervativců v Brně, vydavatel časopisu RES PUBLICA, dárce krve, člen Výboru Brněnské asociace nestátních neziskových organizací -BANNO
*za ODA v Klubu Netopýr (ČT2 - prosinec 1997), často v pořadu Na hraně (ČT1,2), v pořadu Svobodné Evropy, mnohokrát v Rovnosti, mf Dnes, Den, texty na webu ODA.

reference
Ing. Jan HOLÍK, radní města Brna, místostarosta MČ. místopředseda MěV KDU-ČSL Brno
Pana Milana Hamerského znám od začátku jeho politického působení v zastupitelstvu a později ve funkci zástupce starosty a člena rady městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, ve volebním období 1994-98, kdy jsem byl starostou této městské části. Milan Hamerský je cílevědomý mladý člověk, který ví co chce a chce toho dosáhnout. Hodnotím na něm jeho jasné a neskrývané rozhodnutí se pro práci v politice. K tomuto cíli směřuje svoje vzdělání a všechny další činnosti. Tak jak jej znám jsem přesvědčen, že chce dělat politiku jako službu lidem, pro změnu vývoje naší společnosti k dobrým a osvědčeným hodnotám, které z jejího života mizejí. Budu rád, když se mu podaří získat podporu a uspět ve volbách do PSP ČR.

Rudolf HOLZ, krajský radní, předseda Krajské rady DEU
S panem Milanem Hamerským jsem se setkal jednak během volební kampaně do krajských zastupitelstev, jednak na akcích pořádaných MK. Domnívám se, že je to nadějný, schopný a cílevědomý mladý muž. Vzhledem k tomu, že se jedná o výběr kandidáta ODA, nepovažuji za vhodné, abych do tohoto procesu jakkoliv zasahoval.

Edvard OUTRATA, senátor za 4K zvolený v roce 2000
Pana Mgr. Milana Hamerského velmi dobře znám. Pomáhal mi velmi intenzivně při mé volební kampani minulý rok, a to jak radou, tak i prací "v terénu". I přes své mládí dokázal svým osudem - a dokazuje svou prací neustále - že je člověkem, kterého naše politika potřebuje. Člověkem veskrze zásadovým a navíc pracovitým. Držím Vám, Milane, palce ve vaší snaze prosadit svůj názor na dalším žebříčku politické pyramidy.

Jaromír HRON, tajemník Brněnské asociace nestátních neziskových organizací (BANNO)
Výbor BANNO na své schůzi vyslechl informaci člena výboru Mgr. Milana Hamerského o jeho kandidatuře v primárkách ODA pro volby do Poslanecké sněmovny. Jako tajemník BANNO jsem přesvědčen, že jeho zvolení získá neziskový sektor (NS) významného zastánce zájmů celého NS a to hlavně proto, že jmenovaný se aktivně podílí na práci pro BANNO. Je pravidelně v kontaktu s problémy NS na úrovni jednání s Magistrátem města Brna, Krajským úřadem i celostátní. Je nám významnou pomocí při prosazování potřeb NS v našem kraji, zejména při kodifikaci a budování vztahu mezi samosprávou a NS.

Ing. Ladislav NEVRKLA, ODA Božice (Znojmo)
Milan je typem moderního politika, který má velmi slušné teoretické zázemí a na druhou stranu se nebojí převzít odpovědnost za praktické rozhodnutí, byť jsou mnohdy z celkového pohledu riskantní, anebo dokonce musí vědomě počítat, že u řady politiků i občanů vyvolají jinou reakci než jakou sdílí. Podobně to platí o jeho aktivitách v ODA - na jedné straně má hodně sympatizantů a na druhé se proti němu zakopávají "staré struktury", myslím tím členy, kteří raději všechno řeší "kabinetní" a zákulisní taktikou. Ing. Olga NOVÁKOVÁ, místopředsedkyně KO ODA JM, lídr ODA pro volby do zastupitelstva města Brna v roce 2002 30. září t.r. byly ukončeny "primárky"JM ODA pro volby do PsP a při volební účasti 98 členů JM ODA získal z šesti navržených kandidátů nejvyšší počet hlasů Milan Hamerský. Jaké důvody členy ODA, k tomuto rozhodnutí vedly? Do hájemství tajných voleb a možnosti svobodného rozhodnutí dle vlastního uvážení ostatních členů ODA nemohu a nechci vstupovat. Sama za sebe to však učinit mohu. Důvodem mé podpory Milana v primárních volbách byla a je jeho zřetelně a neskrývaně sdělovaná vůle a chuť v politice pracovat a ne v ní jen být, vytrvalost v hledání, formulování a prosazování svých politických názorů a postojů, teoretické zázemí i praktické zkušenosti z komunální politiky a také ochota a možnost věnovat této práci potřebný čas.

MUDr. Jiří BERKA, člen ODA Brno, člen Ús ODA
Milana Hamerského jsem poznal při práci v ODA. Zprvu jsem jej vnímal jako mladistvého radikála, později postupně vyzrával. Svým vystupováním na mne nyní působí jako člověk teoreticky velmi dobře vybavený, schopný pochopit podstatu problému a mající tah na branku při jeho řešení, často správném, i když ne vždy konformním. Zřejmě až jeho další životní léta mu přinesou větší míru nadhledu, tolerance a umění kompromisu. Je jen na rozhodnutí členské základny v primárkách, zda je nyní způsobilý pro kandidaturu na funkci člena PsP.

Mgr. Lucie CEKOTOVÁ, předsedkyně KO ODA Zlín
Milan Hamerský je jedním z nemnoha lidí, kteří nejen vědí, co chtějí, ale také to umějí formulovat - a dokonce mají představu, jak toho dosáhnout. Vážím si jeho neutuchající aktivity, tahu na branku a schopnosti domýšlet věci do důsledků. Existenci Milana Hamerského jsem poprvé zaregistrovala v období primárek ODA před parlamentními volbami v roce 1998. Byl tehdy jediným navrženým kandidátem, který poslal všem členům tehdejší jihomoravské oblastní organizace ODA dopis, v němž představil svůj politický program. Myslím, že to je typické: v ODA se dnes určitě najde řada lidí, kteří s ním nesouhlasí, ale těžko někdo, kdo by o něm vůbec nevěděl. Možná stojí za to ještě zcela obecně připomenout, že již cca 12 let ambice nejsou tělesná vada, ale motor, který do politiky přivádí nové lidi.

Ing. Rostislav J. PECH, předseda KO ODA Ústí nL
Milana znám od r.1997, tedy zhruba od doby velkého pnutí a následného třesku v ODA. Vedle jeho jména se mi vždy vybaví následující: pracovitost, vytrvalost, široký záběr a konzervativní politika. Je neuvěřitelné, kolik času obětuje pro práci na věcích veřejných. Nejen na stranické úrovni, ale jeho pole působnosti přesahuje do celé pravé části politického života (MK, RES PUBLICA, apod.). Oceňuji u něj konzistentní názor a ačkoli máme na určité věci rozdílný pohled, je radost s ním debatovat. V případě nějakého neúspěchu v prosazování svých myšlenek nevrací legitimaci, na rozdíl od jiných, a je dál stejně aktivní. V neposlední řadě bych připomenul počin na naše poměry nevídaný - vydání knihy k 10 výročí ODA. Vím moc dobře, jaké je to břemeno, a nejen finanční. Klobouk dolů.

*zasláno emailem a poštou členům ODA

ÚVOD | HLAVNÍ STRÁNKA | AKTUALITY | CV | Články | ODKAZY

Optimalizováno pro MSIE5, 1024x728